środa, 16 marca 2016

Aktualności prawne 16.03.2016

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 8.3.2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 349);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 19.2.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 350);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 351);
 • Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 2.3.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (M.P. z 2016 r. poz. 233);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 8.3.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. z 2016 r. poz. 234);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.2.2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej „Ku Zbawieniu” w Białymstoku na Zbór „Droga Zbawienia” Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (M.P. z 2016 r. 235);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi (M.P. z 2016 r. poz. 236);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (M.P. z 2016 r. poz. 237);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 238);
 • Komunikat Ministra Rozwoju z 4.3.2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 239).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz