poniedziałek, 28 września 2015

Aktualności Prawne 28.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18.9.2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1471);
 • ozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 23.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1472);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. z 2015 r. poz. 1473);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1474);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1476);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.8.2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1477);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 847);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 848);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 849);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 850);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 851);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 852);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2015 r. poz. 853);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 854);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 855);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.6.2015 r. o nadaniu orderu i odznaczenia (M.P. z 2015 r. poz. 856);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderu (M.P. z 2015 r. poz. 857);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 858);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 859);
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30.6.2015 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2015 r. poz. 860);
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23.9.2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 861);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 2.9.2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 862);
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. z 2015 r. poz. 863).
Prezydent RP:

 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze;
 • Ustawa 5.9.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
 • Ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Ustawa z 24.7.2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 • Ustawa z 10.10.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz