wtorek, 15 września 2015

Aktualności prawne 15.09.2015

Najnowsze Dzienniki Ustaw:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3.9.2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1377);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1378);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2015 r. poz. 1379);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1380);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.9.2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. z 2015 r. poz. 1381);
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.8.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1382);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21.8.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli (Dz.U. z 2015 r. poz. 1383);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 20.8.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1384);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385);
 • Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z 8.9.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M.P. z 2015 r. poz. 812);
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7.9.2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. z 2015 r. poz. 813).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz